Przejście od rozwoju procesu technologicznego do produkcji komercyjnej jest etapem o decydującym znaczeniu dla powodzenia całego przedsięwzięcia, dlatego działania muszą być prowadzone w sposób efektywny i ukierunkowany. 

 

Dzięki doświadczeniu w dziedzinie projektowania  procesów, transferu technologii  (lab/site-to- site; transfer) oraz walidacji procesów, firma VTU jest optymalnym partnerem dla działań zmierzających do szybkiego wprowadzenia na rynek nowych produktów. Dzięki wdrażaniu wytycznych ICH-Q8 oraz ICH-Q11 w zakresie rozwoju i charakterystyki procesu (ocena ryzyka, plan badań doświadczalnych, projektowanie eksperymentów, symulacja metodą Monte Carlo), aż do opracowania wzornictwa i implementacji strategii kontrolnych (strategia kontroli procesu, strategia kontroli mikrobiologicznej, kontrola zanieczyszczeń elementarnych itp.) zostają spełnione warunki skutecznej walidacji procesu, a co za tym idzie – zakończonej sukcesem inspekcji. Dzięki takim działaniom produkt zostanie szybko dopuszczony na wszystkie duże rynki świata.


Dla zapewnienia płynnego rozpoczęcia produkcji zespół MSAT firmy VTU wykorzystuje swoje bogate doświadczenia w dziedzinie rozwoju procesów oraz produkcji komercyjnej, jak również walidacji procesów. Zespół MSAT posiada również bogate doświadczenie w wykonywaniu analiz, takich jak krytyczne atrybuty jakości (cQA), definiowanie specyfikacji, analizy porównywalności oraz badania stabilności. Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy strategie platformowe, ogólną metodologię badań klinicznych oraz analizę ryzyka i analizę dostępnych danych dla skutecznej i przekonującej walidacji procesu. Dysponując doświadczeniem i wiedzą fachową jako firma projektująca instalacje przemysłowe wspieramy naszych klientów w szczególności w zakresie międzybranżowych punktów styku jak zarządzanie ryzykiem, strategia kontrolna czy też transfer technologii.


Dysponujący odpowiednim oprogramowaniem statystycznym zespół MSAT jest do dyspozycji naszych klientów nie tylko dla potrzeb opracowywania i analizowania procesów. Wspomagamy naszych klientów również po udanym rozpoczęciu produkcji, przy ciągłej weryfikacji procesu (CPV/OPV), jak również stałej optymalizacji procesu (continuous improvement). Ponadto VTU podejmuje się całościowej organizacji i przygotowania do inspekcji wstępnej lub innych audytów regulacyjnych. 

 

Firma VTU posiada specjalistyczną wiedzę w następujących obszarach:
 

Charakterystyka procesu

 • Weryfikacja hipotez
 • Projekty eksperymentalne
 • Modelowanie predyktywne (symulacje metodą Monte Carlo)
 • Strategie i badania dla modeli w zmniejszonej skali
 • Komputerowa metodologia badań i dokumentacja
 • Komputerowa analiza i dokumentacja

 

Ogólna walidacja procesu

 • Ogólna metodologia badań
 • Kwalifikacja procesowa (PPQ) – sprawdzenie spójności procesów (consistency runs)
 • Badania wymywalności i ekstraktywności
 • Badania łączone
 • Strategia kontroli mikrobiologicznej/ocena ryzyka obciążenia biologicznego
 • Strategia kontroli procesu (ICH Q11)

 

Walidacja procesów w świetle wymagań farmakopei amerykańskiej

 • LIVCA (granica wieku komórek wykorzystywanych do produkcji)
 • Stabilność mediów

 

Walidacja procesu DSP

 • Badania obecności zanieczyszczeń (impurity clearance) 
 • Stabilność buforów, badania stabilności mediów pośrednich
 • Homogeniczność napełniania
 • Badania zamrażania substancji leczniczych (DS)
   

Ciągła weryfikacja procesu i stała optymalizacja procesu

 • Implementacja strategii ciągłej weryfikacji procesu (CPV/OPV)
 • Definicja poziomów alarmowych i poziomów reagowania 
 • Analizy zdatności procesowej oraz periodyczne przeglądy danych
 • Definicja „niekorzystnych trendów“ 
 • Stała optymalizacja procesu

 

Transfer technologii

 • Lab-to-site/site-to-site
 • Transfer do CMO (Contract Manufarcturing Organization)
 • Analizy GAP/Analizy Site-Readiness/Ocena ryzyka
 • Zarządzanie i koordynacja zespołów międzybranżowych

Skontaktuj się z nami

Birgit Krenn

Division Manager Manufacturing Science & Technology
Kontakt

Grazia Desantis

Business Development Italia
Kontakt

Eduard Sarbu

Branch Manager Bucharest
Kontakt

Tomasz Feret

Branch Manager
Kontakt